Rugăciune...

Sfinte Ierarhe Ioan Maximovici Arhiepiscop de Shanghai, Bruxelles şi San Francisco şi Sfinte Părinte Iosif cel Nou de la Partoş, mitropolit şi ocrotitor al Timişoarei şi a tot Banatul, făcătorule de minuni şi Sfântă Preacuvioasă şi Multmilostivă Maică Parascheva ocrotitoare a Moldovei şi a tuturor românilor rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi !

Cuviosul Paisie Aghioritul Ultimii Ani din Viața Pământească

Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=TQwzZbJbUco#t=3029

Viaţa Cuviosului Paisie Aghioritul - Partea I - Film rusesc subtitrat.

Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=lLUYP8N5XjU

Viaţa Cuviosului Paisie Aghioritul - Partea II-a - Film rusesc subtitrat.

Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=WpWemaobFog

Profeţia Cuviosului Paisie Aghioritul despre al treilea război mondial

Sursa: http://www.youtube.com/watch?v=Ldo58VsYbF8

vineri, 6 ianuarie 2017

Proloagele din 6 ianuarie


Luna ianuarie în 6 zile: Sfânta şi Dumnezeiasca Arãtare  a Domnului Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos.      

       După întoarcerea Sa de la templul din Ierusalim, unde rămăsese, la doisprezece ani, Domnul Iisus s-a aflat în Galileea, în cetatea Nazaret, unde a crescut, tăinuindu-Şi înaintea oamenilor puterea şi înţelepciunea dumnezeirii Sale, până la treizeci de ani, că necuviinţă se socotea la iudei, ca cineva, înainte de treizeci de ani, să ţie rânduiala de dascăl sau preot. Pentru aceasta şi Hristos, până la atâţia ani, nu a început propovăduirea Sa. Şi vieţuia în Nazaret cu Precurata Maica Sa şi cu Dreptul Iosif, care era tâmplar, până ce acela a fost viu, cu care împreună se şi ostenea la lucrul tâmplăriei. Iar murind acela, singur lucra cu mâinile Sale, câştigându-şi hrana lui şi a Preacuratei Maicii Sale, din osteneala mâinilor, ca să ne înveţe pe noi a nu ne lenevi, nici a mânca pâinea în zadar. Şi împlinindu-se acei treizeci de ani şi vremea dumnezeieştii Lui arătări venind, ca să Se arate lui Israel, cum zice Scriptura, atunci a venit cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie, trimiţându-l pe el ca să meargă şi să înceapă a boteza cu apă.  Şi i-a dat lui şi un semn încredinţat, după care putea să cunoască pe Mesia, Cel ce atunci venise în lume, precum singur Botezătorul ne spune, zicând: "Cel ce m-a trimis să botez cu apă, Acela mi-a zis mie: "Deasupra Căruia vei vedea Duhul, pogorându-Se şi rămânând peste El, Acela este Cel ce botează cu Duh Sfânt." Deci, ascultând Ioan cuvântul lui Dumnezeu, a venit în partea Iordanului, propovăduind botezul pocăinţei, întru iertarea păcatelor, el fiind acela de care zisese proorocul Isaia mai înainte: "Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie: "Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui."" Şi ieşeau la dânsul oamenii din toată latura Iudeii şi a Ierusalimului şi se botezau în râul Iordanului, de la dânsul, mărturisindu-şi păcatele lor. Atunci, a venit şi Iisus din Galileea la Iordan, către Ioan, ca să se boteze de la dânsul. Şi era vremea când Ioan spusese poporului, zicând: "Vine după mine, Cel mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic să-I dezleg curelele încălţămintelor Lui. Că eu v-am botezat cu apă, iar Acela vă va boteza cu Duhul Sfânt." Deci, a venit atunci şi Iisus să Se boteze, măcar că nu Îi trebuia botezul, ca Unul ce era curat şi nespurcat, şi din Preacurata şi Preasfânta Maica-Fecioară Se născuse, fiind El şi Izvorul a toată curăţia şi sfinţenia. Însă, ca Cel ce a luat asupra Sa păcatele a toată lumea, ca Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii, a venit la râu, ca să le spele pe ele cu botezul pocăinţei. A venit la ape, ca să sfinţească firea apelor, a venit să Se boteze, ca să ne gătească nouă scăldătoarea Sfântului Botez. La Ioan a venit, ca acesta să fie pentru dânsul martor nemincinos, ca unul ce a văzut pe Duhul Sfânt pogorându-se peste El, Care Se boteza şi glasul Tatălui de sus S-a auzit. Şi L-a cunoscut Ioan cu Duhul şi se apăra, zicând: "Eu am trebuinţă să mă botez de la Tine şi Tu vii la mine?" Că Ioan avea trebuinţă, cu adevărat, de botezul cel de la Domnul, ca cela ce era în păcatul neascultării, cel adus de Adam asupra a tot neamul omenesc. Iar Domnul a zis către dânsul: "Lasă acum, că aşa se cade nouă a împlini toată dreptatea." Ca şi cum ar fi zis: "Mi se cade Mie să împlinesc şi această poruncă a lui Dumnezeu." Că poruncă a Lui era cu adevărat botezul lui Ioan, precum înţelege Sfântul Ioan Gură de Aur. Şi S-a botezat, Iisus, de treizeci de ani fiind, de vreme ce, la vârsta de treizeci de ani, omul se pleacă cu lesnire către tot păcatul. Că grăieşte Sfântul Ioan Gură de Aur: "Cea dintâi vârstă a copilăriei are multă neştiinţă şi nebunie; cea de a doua vârstă a tinereţilor, cu poftă trupească se aprinde; iar cea de treizeci de ani, vârsta bărbatului desăvârşit, aceasta robeşte pe om tuturor păcatelor. Deci, pentru aceasta şi Hristos Domnul a aşteptat până la această vârstă cu Botezul, ca la toate vârstele să împlinească voia Domnului şi să sfinţească firea noastră şi să ne dea putere ca să biruim patimile şi să putem scăpa de păcatele cele de moarte. Iar, după Botezul Său, Domnul a ieşit îndată din apă, adică, n-a zăbovit în apă. Se spune, în adevăr, că Sfântul Ioan Botezătorul, pe fiecare om care se boteza, îl afunda în apă până la grumaji şi-l ţinea aşa până ce toate păcatele sale îşi mărturisea şi atunci îl lăsa pe el şi ieşea din apă. Dar Hristos, fiind fără de păcat, n-a zăbovit în apă şi pentru aceasta Evanghelia zice că a ieşit îndată din apă. Şi, ieşind Domnul din râu, i S-au deschis Lui cerurile, strălucind de sus o lumină în chip de fulger şi Duhul lui Dumnezeu spre Domnul, Cel ce S-a botezat, S-a pogorât, la vedere, ca un porumbel. Căci, precum în zilele lui Noe, micşorarea apelor a vestit-o o porumbiţă, tot aşa şi aici, micşorarea păcatului s-a vestit cu asemănarea porumbelului. Şi Duhul Sfânt S-a arătat sub această asemănare, fiindcă această pasăre este curată şi iubitoare de oameni şi blândă şi fără răutate şi la loc urât nu stă. Aşa, şi Duhul Sfânt, este izvor al curăţiei, izvor adânc al iubirii de oameni, învăţător al blândeţilor, vistier al bunătăţilor şi fuge de la cel ce se tăvăleşte în mocirla păcatului, fără de pocăinţă. Şi, pogorându-se Duhul Sfânt, ca un porumbel, peste Iisus Hristos, s-a auzit un glas din cer, zicând: "Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care am binevoit." Aceluia se cuvine slava şi stăpânirea în vecii vecilor! Amin.    


Întru aceastã zi, învãţãturã, pe scurt, despre Sfântul Botez.        

       Odată cu Botezul Domnului, prăznuim astăzi, fraţilor şi sărbătoarea botezului nostru, al fiecăruia dintre noi. Eram nişte prunci neştiutori, când am primit Sfântul Botez. Să înţelegem acum, când suntem mari, ceea ce atunci nu puteam înţelege şi să primim, printr-o alegere liberă, drumul credinţei, pe care, încă din pruncie, Biserica l-a deschis înaintea libertăţii noastre. Taina Botezului, fraţilor, este, precum se ştie, cea dintâi din cele şapte Taine ale Bisericii. E Taină fără de care nu poţi fi creştin. Mântuitorul a rânduit Taina aceasta după Învirea Sa, când a zis Apostolilor Lui: "Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh." (Matei 28,19), dar, de fapt, El ne-a pregătit această duhovnicească scăldătoare încă din ziua Botezului Său, de la Iordan. Este Taina prin care ne curăţim de păcatul strămoşesc; moare, adică, omul cel vechi din noi şi se naşte omul cel nou, prin împărtăşirea din harul Sfântului Duh al Domnului Iisus Hristos, putând a nădăjdui ca, prin credinţă şi fapte bune, să ajungă a dobândi mântuirea (Fapte 2,38). Este lucrarea văzută şi nevăzută a naşterii din nou a omului "din apă şi din Duh"(Ioan 3,5). Sfântul Botez nu poate fi săvârşit decât de Sfinţii Apostoli şi de urmaşii lor, episcopii şi preoţii. Numai în caz de primejdie de moarte, îl poate săvârşi orice mirean botezat, dar şi atunci dacă pruncul scapă cu viaţă - preotul trebuie să-i citească celelalte rugăciuni şi să-l facă părtaş şi celorlalte Taine, care stau la poarta de intrare a omului în creştinism, adică Taina Sfintei Împărtăşanii şi Taina Ungerii cu Sfântul Mir. Unii rătăciţi de la dreapta credinţă a Bisericii Ortodoxe nu recunosc botezul copiilor. Ei socotesc că botezul trebuie făcut la o vârstă mai înaintată (după 16 ani). Aceştia nu ţin seama nici de poruncile Sfintei Scripturi (Fapte 14,14-16, 27-34, 48;I Cor.1,16), nici de hotărârile Sfintelor Sinoade (de ex. Sinodul din Cartagina, care prin canonul 124, a hotărât: "Toţi cei ce nu vor să primească botezul pruncilor, să fie anatema) şi nici de mărturiile Sfinţilor Părinţi. Noi însă, dreptcredincioşii, la această sfântă prăznuire a Bobotezei, ne ducem cu gândul la ziua sfântului nostru botez, fiecare pentru sine şi toţi laolaltă şi-L rugăm pe Dumnezeu, de fiecare dată, să ne spele din nou, duhovniceşte, de toate pornirile firii noastre păcătoase, omorând pe omul cel vechi din noi şi să ne dăruiască harul, puterea şi bucuria să ne simţim şi să fim o făptură nouă, cu adevărat, prin harul şi prin împreună-lucrarea cu noi a Duhului Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.  

Sursa: 
http://www.ortodoxism.ro/proloagele/ianuarie/Proloage06Ian.shtml 
http://www.e-icoane.ro/index.php?categoryid=41&p2000_sectionid=18&p2000_imageid=861 
http://www.calendar-ortodox.ro/luna/ianuarie/ianuarie06.htm

Niciun comentariu: