Rugăciune...

Sfinte Ierarhe Ioan Maximovici Arhiepiscop de Shanghai, Bruxelles şi San Francisco şi Sfinte Părinte Iosif cel Nou de la Partoş, mitropolit şi ocrotitor al Timişoarei şi a tot Banatul, făcătorule de minuni şi Sfântă Preacuvioasă şi Multmilostivă Maică Parascheva ocrotitoare a Moldovei şi a tuturor românilor rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi !

Cuviosul Paisie Aghioritul Ultimii Ani din Viața Pământească

Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=TQwzZbJbUco#t=3029

Viaţa Cuviosului Paisie Aghioritul - Partea I - Film rusesc subtitrat.

Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=lLUYP8N5XjU

Viaţa Cuviosului Paisie Aghioritul - Partea II-a - Film rusesc subtitrat.

Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=WpWemaobFog

Profeţia Cuviosului Paisie Aghioritul despre al treilea război mondial

Sursa: http://www.youtube.com/watch?v=Ldo58VsYbF8

luni, 24 septembrie 2012

Proloagele din 24 septembrie[2409.jpg]
Luna septembrie în 24 de zile: Sfânta Mare Muceniţă Tecla, 
cea întocmai cu Apostolii
        Sfânta Tecla este cea dintâi muceniţă care a pătimit pentru credinţa în Hristos şi a trăit pe vremea Sfântului Apostol Pavel, fiind ucenica marelui Apostol. S-a născut în Iconia şi, la vârsta de 18 ani, a fost logodită cu un tânăr de bun neam, anume Tamir. Între alte daruri, Sfânta era de o mare frumuseţe trupească şi adunase multă învăţătură, pentru o tânără de vârsta ei. Pe la anul 45 după Hristos, când Apostolul Pavel a venit în Iconia, însoţit de Varnava, Tecla, ascultându-l vorbind în casa lui Onisifor a îmbrăţişat noua credinţă; şi, înţelegând, tot de la Pavel, preţul fecioriei, s-a hotărât a-şi trăi viaţa ca fecioară, în slujba Evangheliei Domnului, ca una ce avea de la Dumnezeu şi darul cuvântului, cu o mare adâncime şi putere de convingere. Aflând părinţii de hotărârea fiicei lor de a-şi trăi viaţa în feciorie şi de a urma lui Pavel, au început să o certe, să o chinuiască, iar, în cele din urmă, să o bată şi să o calce în picioare. Logodnicul ei, pe de altă parte, neizbutind să schimbe credinţa Sfintei Tecla a mers la dregătorul cetăţii şi i-a cerut să prindă pe Pavel şi să-l ţină în temniţă, ca unul ce este creştin şi creştinase pe Tecla. Fiind în primejdie să fie ea însăşi întemniţată, Tecla şi-a părăsit familia şi părinţii şi a plecat în căutarea Apostolului, îndrumătorul său, care, între timp, fusese izgonit din cetate şi se afla acum în Antiohia (Pisidiei). Aici, un tânăr desfrânat, Alexandru cu numele, văzând frumuseţea Teclei, s-a aprins de poftă trupească pentru dânsa şi, cu daruri şi ademeniri, a încercat să o tragă la păcat. Neizbutind în planul său, înnebunit de patimă şi de ură, ticălosul desfrânat a pârât la mai marele cetăţii pe Tecla, că este creştină, şi a cerut osândirea ei. Frumoasa fecioară creştină a fost prinsă şi osândită să fie dată la fiare. Şi puteai s-o vezi pe fecioara creştină goală, în priveliştea a mii de ochi, iar fiarele zăcând pe jos şi lingând picioarele Sfintei, mărturisind, oarecum, că pe feciorescul ei trup nu pot să-l vatăme. Deci, văzând poporul că fiarele cu nimic nu vatămă pe Sfânta, a strigat cu mare glas: "Mare este Dumnezeul pe Care-L cinsteşte Tecla". Şi au slobozit pe Sfânta. Deci, propovăduind prin multe locuri pe Domnul Iisus Hristos şi trăgând pe mulţi la credinţă, s-a dus în patria sa. Iar acolo, petrecând într-un loc pustiu, din vechea Seleucie, şi făcând multe minuni, şi-a încheiat viaţa aceasta, trăind în pace, în rugăciune şi în pustnicie. Iar toată vremea vieţii sale a fost de nouăzeci de ani. Dumnezeului nostru, slavă !
Întru aceastã zi, Preacuviosul Pãrintele nostru Coprie
       Acesta s-a născut pe gunoaie, lângă mănăstirea Sfântului şi Marelui Teodosie, începătorul vieţii de obşte, dintr-o femeie pe care o goneau agarenii, şi fugea către Sfântul, dimpreună cu mulţi alţi vecini, ca să scape. Deci, după ce s-au dus păgânii, potoliţi de dumnezeiescul dar ce locuia în Sfântul, călugării mănăstirii aflară copilul ce se născuse în gunoi şi, din porunca marelui Teodosie, l-au luat şi l-au numit Coprie (adică gunoi). Şi se hrănea copilul cu lapte de capră, iar capra care era orânduită să sugă copilul de la dânsa păştea la câmp împreună cu celelalte, dar când sosea vremea ca să sugă copilul, se pogora singură din munte de-l alăpta şi, iar se întorcea la turmă. Aceasta a fost până ce a început copilul a mânca bucăţele. Deci, dacă s-a făcut mare, îl iubea Teodosie şi copilul se învrednici de Duhul Sfânt. Şi, păzind curăţia sufletului, a făcut de i se supuneau fiarele sălbatice. Că, într-una din zile, aflând în grădină un urs mâncând lăptucile, l-a luat de urechi şi l-a scos afară şi, poruncindu-i în numele marelui Teodosie, ursul n-a cutezat să mai intre altă dată în grădină. Încă şi în munte, suindu-se la lemne cu un măgar şi ducând lemnele, iarăşi a venit un urs şi, apucând măgarul, l-a vătămat la un picior. Iar Sfântul prinse pe urs şi puse lemnele pe dânsul, zicându-i: "Nu te voi lăsa, că vreau să faci tu slujba măgarului, până ce se va tămădui". Şi, cu rugăciunile marelui Teodosie, i se supuse ursul şi căra lemne. Altă dată, acest Sfânt, slujind la bucătărie când căldarea dădea în unde, de se vărsau bucatele, negăsind lingura cea mare, şi-a băgat mâna goală în căldare, de a potolit undele, şi nu s-a vătămat. Deci, ajungând el la nouăzeci de ani, strălucea între părinţii aceia ca soarele, împodobit fiind cu preoţia şi cu tot felul de bunătăţi, şi stând într-un loc ascuns, îşi îndrepta rugăciunile către Dumnezeu, încât şi marele Teodosie, după mutarea sa către Domnul, i se arăta, că venea şi împreună cu dânsul cânta. Iar, mai pe urmă, a zis către dânsul: : "Iată, frate Coprie, ţi-a venit vremea petrecerii tale, ci vino la noi, la locul care-ţi este gătit". Deci, dacă a auzit aceasta, minunatul părinte, peste puţine zile, s-a îmbolnăvit şi, sărutând pe sfinţii părinţi, s-a dus cu pace către Domnul.
Întru aceastã zi, cuvânt din Pateric, despre rugãciune şi faptã
       A fost întrebat un bătrân: "Se folosesc, oare, cei ce cer rugăciunile părinţilor, iar ei se lenevesc?" Şi a răspuns: "Multe poate rugăciunea dreptului, precum este scris, însă, cu deosebire, rugăciunea care se face, care, adică, se ajutorează de cel ce cere rugăciunea, păzindu-se el, cu toată osârdia şi cu durere de inimă, de gânduri şi de fapte rele. Că de va petrece cu nebăgare de seamă, nici un folos nu va avea, măcar şi Sfinţii de s-ar ruga pentru el. Că unul zidind, iar altul spurpând, ce folos va fi, fără numai osteneală". A mai spus încă şi acest fel de povestire, zicând: "Era un sfânt părinte al unei chinovii, împodobit cu toată fapta bună, iar, mai vârtos, cu smerita cugetare, cu blândeţea, cu milostivirea către săraci şi cu dragostea. Acesta se ruga mult lui Dumnezeu, zicând: "Doamne, mă ştiu pe mine că sunt păcătos, dar nădăjduiesc la îndurările Tale, Stăpâne, să nu mă desparţi de sinodia(soborul) mea, ci, împreună cu mine, şi pe aceştia îi învredniceşte Împărăţiei Tale, pentru nespusa Ta bunătate". Deci, această rugăciune făcând-o neîncetat, iubitorul de oameni Dumnezeu i-a dat încredinţare. Avea să se facă pomenire de sfinţi la o altă mânăstire, care nu era departe de dânşii, şi îl chemau părinţii mănăstirii aceleia pe el, împreună cu ucenicii lui, iar el se lepăda. Dar a auzit în vis, zicându-i lui: "Mergi, însă trimite înainte pe ucenicii tăi şi, după dânşii să mergi şi tu". Deci, ducându-se ucenicii lui, au întâlnit un înger în chip de sărac bolnav, care zăcea în mijlocul drumului, şi, venind ucenicii la locul acela şi văzându-l pe el văitându-se, l-au întrebat pricina. Iar el a zis: "Sunt bolnav şi eram călăre pe un dobitoc care, târându-mă, a fugit şi, iată, nu am pe nimeni care să-mi ajute". Iar ei au zis lui: "Ce putem să-ţi facem, ava? Noi suntem pe jos". Şi, lăsându-l, s-au dus. A venit, apoi, după puţin timp părintele lor şi l-au aflat pe el zăcând pe jos şi suspinând. Şi, aflând pricina, i-a zis lui: "N-au venit, oare, pe aici, ceva mai înainte de mine nişte călugări? Nu te-au văzut ei aici ?" Iar el a zis: "Da, au venit, şi înştiinţându-se de boala mea, au trecut, zicând: "Noi pe jos mergem, ce putem să-ţi facem ţie?" Grăit-a lui egumenul: "Vino, dar, să te iau eu în spate şi Dumnezeu va ajuta şi vom merge". Iar el zise: "Cum poţi atâta depărtare să mă duci pe spate? Ci mergi şi te roagă pentru mine". Şi egumenul a zis: "Nu te voi lăsa, ci, iată, piatra aceea şi te voi aşeza pe ea şi mă voi pleca şi te voi lua pe spate". Şi au făcut aşa. Şi întâi îl simţea pe el, că este greu cât un om, apoi se făcu mai uşor şi din ce în ce mai uşor, încât se mira cel ce îl purta pe spate. Şi deodată s-a făcut nevăzut. Şi a venit glas către el: "Fiindcă pururea te rogi pentru ucenicii tăi, să se învrednicească împreună cu tine de Împărăţia Cerului, iată, vezi, altele sunt măsurile tale şi altele ale lor. Deci, înduplecă-i pe ei să vie întru lucrarea ta şi vei dobândi cererea, că Eu sunt drept judecător, răsplătind fiecăruia după faptele lui.

Sursa:
http://www.ortodoxism.ro/proloagele/septembrie/Proloage24Sep.shtml
http://www.e-icoane.ro/index.php?categoryid=41&p2000_sectionid=26&p2000_imageid=1181
http://www.calendar-ortodox.ro/luna/septembrie/septembrie24.htm

Niciun comentariu: